Villkor för EkapAif AB

Användarvillkor

 1. Allmänt

Genom godkännandet av dessa ”användarvillkor för ekapaif.se” (”Användarvillkoren”) betraktas du som en ”Investerare” (så som nedan definieras) och du intygar därmed att:

 • Du är intresserad av att erhålla erbjudanden om investeringsmöjligheter i att framgent erhålla erbjudanden om investeringar i Portföljbolag (”Fond”) som avser att investera i onoterade värdepapper emitterade av privata aktiebolag (”Målbolag”) i Sverige och Norge (”Investeringar”).
 • Du är minst 18 år gammal, du godkänner Användarvillkorens samtliga skrivningar och klausuler i dess helhet samt att du är bosatt, folkbokförd samt obegränsat eller allmänt skattskyldig inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).
 • För det fall du representerar ett företag eller annan juridisk person är du minst 18 år gammal, att du är behörig firmatecknare eller har fullmakt att binda den juridiska personen vid dessa Användarvillkor samt att du på den juridiska personens vägnar samt för egen del godkänner Användarvillkorens samtliga skrivningar och klausuler i dess helhet, inklusive men ej begränsat till styckena ”Ansvarsbegränsningar” och ”Risker” nedan.
 • Representerar du inte ett företag eller annan juridisk person så investerar du enbart för egen räkning och inte för någon annans räkning i någon form, dvs inte som befullmäktigad, bulvan, uppdragstagare eller liknande.
 1. Om EkapAIF AB

Ekap AIF AB driver ett investerarnätverk (”Investerarnätverket”) bestående av juridiska personer som via ekapaif.se har anmält sitt intresse för Investeringar i onoterade aktier och i övrigt godkänt Användarvillkoren.
Därefter erhåller investeraren ett investeringserbjudande som fullföljs genom att Investeraren undertecknar en separat distribuerad elektronisk teckningslista. Reservation av andelar är att betrakta som en intresseanmälan och är inte bindande för Investeraren. Juridisk bundenhet uppstår först i samband med undertecknandet av den elektroniska teckningslistan. Antalet aktieposter i en investering definieras av villkoren för aktuell fond.

 

 

EkapAif AB driver ett investerarnätverk (”Investerarnätverket”) bestående av fysiska och juridiska personer som via den elektroniska anslagstavlan på ekapaif.se (”Anslagstavlan”) har anmält sitt intresse för investeringar i onoterade teknikbolag genom fonder och i övrigt godkänt Användarvillkoren (”Investerare”). Anslagstavlan utgör en länk mellan fonderna (”fonderna”) vars målbolag är i behov av kapital och Investerarna. I inloggat läge på Anslagstavlan har Investeraren möjlighet att orientera sig om fonder öppna för investering via nyemission, samt via en elektroniska teckningsedel anmäla sitt intresse för att delta i nyemissionen. Investeraren debiteras inga avgifter för användning av Anslagstavlan. Anslagstavlan och Investerarnätverket drivs och administreras av EkapAif AB (559057-8802), Box 11157, 411 16 Göteborg (”EkapAif”). EkapAif utgör en länk mellan Investerare och teknikbolag via EkapAifs fonder. EkapAif AB är registrerad hos Finansinspektionens att såsom en s.k. registrerad AIF-förvaltare förvalta, alternativa investeringsfonder enligt 2 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Ekapaif AB ska utgöra Fondens externa AIF-förvaltare och förvalta Fonden samt att även i övrigt sköta den löpande förvaltningen av Fonden enligt ingånget förvaltningsavtal.

 1. Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Alla finansiella institut ska ha tillräckligt bra kännedom om sina kunder för att kunna bedöma risken för penningtvätt. Detta regleras i den svenska lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt den finska lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017). Med anledning av detta så åtar sig Investeraren att korrekt, fullständigt och sanningsenligt besvara frågorna i det kundkännedomsformulär som aktualiseras efter att Investeraren har reserverat andelar på Anslagstavlan. Vidare så sker identitetskontroll innan en Investering slutförs genom att den elektroniska teckningslistan undertecknas med hjälp av BankID.

Som ett led i EkapAif AB åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism så får Investerare som investerar i egenskap av fysisk person (dvs som inte investerarar i egenskap av representant för ett företag eller annan juridisk person) inte investera för någon annans räkning i någon form – inte som befullmäktigad, bulvan, uppdragstagare eller liknande. Kontakta EkapAif AB på ekapaif@ekapaif.se för eventuella frågor om detta.

 1. Investerare utanför Sverige/EES

Inga Investeringar riktar sig, direkt eller indirekt, till personer som är bosatta, folkbokförda och/eller skattskyldiga utanför EES. Personer som är bosatta, folkbokförda och/eller skattskyldiga utanför EES får därmed varken anmäla sig till Investerarnätverket eller slutföra en Investering.

No investments are directed, directly or indirectly, to persons resident, registered and / or taxable outside of the EEA (European Economic Area). Persons resident, registered and / or taxable persons outside of the EEA may neither sign up to EkapAifs AB’s investment network nor complete an investment.

Inga Investeringar har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt tillämplig lag i annat land. Inga Investeringar riktar sig, varken direkt eller indirekt, till (i) personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada eller annat land där distribution av Investeringen eller erbjudande om Investeringen strider mot tillämpliga lagar eller regler, eller förutsätter prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk eller finsk rätt eller (ii) sådana personer vars deltagande av annan anledning förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk eller finsk rätt. Varken erbjudandet om Investering, teckningsanmälan eller annan information får distribueras i eller till ett land där distributionen eller erbjudandet om Investeringen förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk eller finsk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Det åligger Investeraren att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige.

 1. Användning av Anslagstavlan

Investeraren ansvarar för att all användning av Anslagstavlan sker i enlighet med dessa Användarvillkor, lagar och praxis inom branschen. Investeraren åtar sig att inte sprida eller vidarebefordra information, material eller erbjudanden kopplade till Investeringar till allmänheten eller till tredje part som inte är att betrakta som Investerare i enlighet med Användarvillkoren.

Investeraren ska tillse att inloggningsuppgifter till Anslagstavlan ej sprids till tredje part och är skyldig att omedelbart informera EkapAif AB för det fall inloggningsuppgifterna förloras eller hamnar i orätta händer. EkapAif AB ansvarar inte för eventuella skador som kan följa av att en tredje part använt en Investerares inloggningsuppgifter till Anslagstavlan.

EkapAif AB förbehåller sig rätten att omedelbart spärra Investerarens konto och/eller dra in status som ”Investerare” för det fall Investeraren brutit mot Användarvillkoren och/eller för det fall Investerarens agerande, enligt EkapAIf uppfattningar, direkt eller indirekt skadar eller riskerar att skada EkapAif och/eller Anslagstavlan.

 1. Immateriella rättigheter

EkapAif AB och/eller en tredje part innehar äganderätten och samtliga immateriella rättigheter till Anslagstavlan och de program som driver Anslagstavlan. Investeraren innehar enbart de rättigheter som uttryckligen anges i Användarvillkoren. Investeraren är medveten om att Anslagstavlans bilder, filmer, texter och övrigt innehåll skyddas av immateriella rättigheter och åtar sig att inte använda eller nyttja dessa. EkapAif AB upplåter, varken direkt eller indirekt, någon licens eller nyttjanderätt till de bilder, filmer, texter eller övrigt innehåll som finns på Anslagstavlan.

Investeraren förstår att Anslagstavlan och de program som finns på Anslagstavlan innehåller immateriella rättigheter som innehavs av EkapAif AB och/eller tredje parter. Programmen eller dess delar får inte kopieras, ändras eller översättas och dess kod får inte undersökas eller dekrypteras.

 1. Personuppgifter

EkapAif AB behandlar Investerarens personuppgifter bland annat i syfte att tillhandahålla Investeraren Anslagstavlan, relevant information om de fondinvesteringar och eller andra tjänster som erbjuds, för andra affärssyften, för att utveckla Anslagstavlan samt för att uppfylla skyldigheter som följer av lag. För att läsa mer om vilka personuppgifter EkapAif AB behandlar, varför de behandlas och hur personuppgifter skyddas, se EkapAif Ab Integritetspolicy. Den vid var tid gällande Integritetspolicyn utgör en del av Användarvillkoren och Investeraren godkänner att EkapAif AB behandlar personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn.

Genom att acceptera Användarvillkoren samtycker Investeraren till att EkapAif eller EkapAif samarbetspartners riktar direkt marknadsföring gentemot Investeraren, via e-post eller på annat sätt. Investeraren har rätt att återkalla sitt samtycke till direktmarknadsföring genom att kontakta EkapAif AB på ekapaif@ekapaif.se eller avregistrera sig från de utskick som mottas.

 1. Tillgänglighet

Anslagstavlan kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig på grund av underhåll eller andra orsaker. EkapAif ansvarar inte under några omständigheter för eventuella konsekvenser eller skador till följd av att Anslagstavlan inte kan användas på avsett sätt.

 1. Löptid, uppsägning och förändringar

Det avtal som Användarvillkoren utgör, löper tills vidare, till dess att det sägs upp av en av parterna. EkapAif AB kan komma att ändra Användarvillkoren från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Användarvillkoren på Anslagstavlan. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare och Investerare från och med det datum de publiceras på Anslagstavlan. Redan existerande Investerare blir bundna av de ändrade villkoren 14 dagar efter meddelande via e-post eller genom publicering på Anslagstavlan. Om en Investerare inte godkänner de ändrade Användarvillkoren bör Investeraren säga upp avtalet inom 14 dagar från att de ändrade villkoren publicerades på Anslagstavlan.

 1. Risker

Varje Investeringserbjudande är unikt, varför det är av största vikt att Investeraren noggrant utvärderar såväl Fond som Målbolaget/en innan Investeraren fullföljer en Investering.

Investeringserbjudandet i målbolaget har utformats av målbolaget som därmed ansvarar för sitt erbjudande i enlighet med dess villkor.

Fonden med dess investeringar har utformats och godkänts av Ekap AIF AB och ansvarar därmed för dess erbjudande i enlighet med dess villkor.

Investeraren bör alltid samråda med expertis, såsom advokat, revisor, skatterådgivare, finansiella rådgivare och investeringsrådgivare, innan Investering genomförs. Investeraren är medveten om att Investeringserbjudandet, vid bristande intresse eller av annan anledning, när som helst kan komma att avbrytas. Investeraren är medveten om att möjligheten att avyttra aktien i många fall kommer att vara liten eller obefintlig. Investeringen sker i bolag som varken är listade eller noterade varför Investeraren inte kommer att kunna avyttra aktien på börs eller reglerad marknad. Investeraren är tillfullo ansvarig för sitt investeringsbeslut. Investeraren är medveten om att en Investering alltid är förknippad med risker och att hela eller delar av investerat kapital kan gå förlorad. Investeraren är även medveten om att vissa Investeringar är förknippade med osedvanligt hög risk, inklusive men ej begränsat finansiell risk, likviditetsrisk samt avyttringsrisk. Målbolagen kommer i många fall att sakna betydande finansiella resurser vilket kan medföra en ytterligare risk för Investeraren. Läs mer om generella investeringsrisker på ekapaif.se/risker.

 1. Ansvarsbegränsningar

Utöver vad som i övrigt framgår av Användarvillkoren så gäller följande friskrivningar:

Ekap AIF AB lämnar inga garantier eller utfästelser beträffande innehåll, information, kalkyler, beräkningar, utfästelser eller annat som presenteras i anslutning till Fonden oavsett om detta härstammar från Målbolaget eller inte.

Investeraren åtar sig, utan begränsning i tid, att varken direkt eller indirekt framställa krav eller anspråk gentemot Ekap AIF AB, dess koncern- eller intressebolag eller företrädare med anledning av (i) kapital direkt eller indirekt har förlorats i samband med en Investering (ii) att Investeraren ej erbjudits att fullfölja en Investering (iii) att Målbolaget ej uppfyllt sina förpliktelser och/eller följt relevanta avtal, föreskrifter, lagar eller regler (iv) att åtgärder och/eller beslut med anledning av Investeringen ej vidtagits och/eller vidtagits vid fel tidpunkt eller i fel omfattning (v) att Målbolaget lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter om sig själv, Investeringserbjudandet eller annat.

Ekap AIF AB är inte under några omständigheter ansvarig för indirekt skada eller förlust av intäkt. Ekap AIF ABs totala skadeståndsansvar gentemot Investeraren ska inte under några omständigheter överstiga det hösta beloppet av 10 000 SEK eller 1 000 EUR.

 1. Tvist

Användarvillkoren regleras av svensk lag. Alla tvister med anledning av Användarvillkoren ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av öteborgs Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna policy (”Integritetspolicyn”) utgör en integrerad del av EkapAif AB:s (559057-8802) (”EkapAif AB”) Användarvillkor och avser behandlingen av personuppgifter inom verksamheten. Integritetspolicyn beskriver hur EkapAif AB samlar in, behandlar och skyddar dina personuppgifter. Den gäller från och med att den publiceras på EkapAif AB.com. Uppdateringar i Integritetspolicyn kommer att publiceras på EkapAif AB.com och Investeraren kommer att erhålla information via e-post för det fall större förändringar sker i Integritetspolicyn.

Med personuppgift avses information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person men inte information som anonymiserats eller aggregerats på ett sådant sätt att den (inte heller med hjälp av annan information) kan identifiera en specifik fysisk person.

De definitioner som anges i Integritetspolicyn ska ha samma innebörd som i Användarvillkoren, om inte annat framgår av sammanhanget. Nedan följer en förteckning över Integritetspolicyns innehåll:

 1. Personuppgiftsansvarig
 2. Vilka uppgifter EkapAif AB behandlar
 3. Användning av personuppgifter
 4. Avsluta vår användning av personuppgifter
 5. Utlämnande av personuppgifter
 6. Cookies m.m.
 7. Åtkomst, granskning samt ändring av personuppgifter
 8. Överföring av personuppgifter till tredje land
 9. Avslutande av ditt konto och bevarande av personuppgifter
 10. Dina rättigheter
 11. Kontaktuppgifter
 1. Personuppgiftsansvarig

EkapAif AB är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker via Anslagstavlan och inom ramen för de tjänster som tillhandahålls enligt Användarvillkoren samt ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med de principer som framgår av Integritetspolicyn.

 1. Vilka uppgifter EkapAif AB behandlar

När du registrerar ett konto via EkapAif AB.com och godkänner Användarvillkoren accepterar du att dela med dig av vissa personuppgifter till EkapAif AB och godkänner därmed att informationen kommer att överföras och lagras på våra servrar i Sverige eller i andra länder i eller utanför EU/EES.

2.1 Information Investeraren lämnar till EkapAif AB

EkapAif AB samlar in och sparar information som uppges i samband med registrering till Anslagstavlan och som du lämnar vid användande av Anslagstavlan, såsom vid fullföljandet av en Investering eller nyttjandet av andra tjänster eller verktyg som EkapAif AB tillhandahåller eller kan komma att tillhandahålla. Information som avses omfattar till exempel:

 • Uppgifter som lämnas till EkapAif AB vid registrering som medlem på Anslagstavlan, bestående av e-postadress, samt i vissa fall telefon- eller mobiltelefonnummer samt för- och efternamn.
 • För de fall en Investering genomförs via Anslagstavlan och uppgift lämnas om ditt personnummer, ekonomiska information i form av bankkontonummer samt eventuellt din folkbokföringsadress.
 • Information om ditt användande av Anslagstavlan, innefattande information om genomförda eller avbrutna reservationer, fullföljandet av Investeringar samt övriga aktiviteter hänförliga till ditt konto.
 • Information kring huruvida betalning för Investeringar har erlagts samt vilken ersättning du erhållit i form av utdelning, amortering, ränta eller återbetalning av en Investering.
 • Information och/eller korrespondens som skickas till EkapAif AB, exempelvis i form av feedback eller uppgifter som lämnats till EkapAif ABs kundtjänst.
 • Dokumentation EkapAif AB efterfrågat för att EkapAif AB ska uppfylla sina åtaganden om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Du kan t.ex. behöva bekräfta din folkbokföringsadress, verifiera din identitet samt besvara frågor genom EkapAif ABs kundkännedomformulär.
 • Dokumentation som EkapAif AB i övrigt efterfrågar med anledning av att det uppstått tveksamheter kring huruvida Användarvillkoren efterföljs.

2.2 Information som EkapAif AB samlar in automatiskt

När du använder Anslagstavlan, andra tjänster som EkapAif AB tillhandahåller, klickar på länkar i nyhetsbrev från EkapAif AB eller på Anslagstavlan, insamlas automatiskt information som skickas från din dator, mobiltelefon eller annan enhet som används för att nyttja Anslagstavlan. Informationen är endast hänförlig till den enskilda Investeraren om Anslagstavlan nyttjas av en registrerad Investerare. Informationen består av anslutningsinformation, statistik om sidvisningar, IP-adress, trafik till och från Anslagstavlan, annonsdata, hänvisande URL samt standardmässig information från webbloggar.

2.3 Information från utomstående part

EkapAif AB kan komma att inhämta kompletterande uppgifter om dig från en tredje part, t.ex. säljarföretag eller dataleverantörer och lägga till uppgifterna i EkapAif ABs information om dig. Informationen kan innefatta kreditupplysningsinformation, information från domstolar och eller myndigheter. Information inhämtas dock endast i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

 1. Användning av personuppgifter

3.1 Syftet med behandlingen

EkapAif AB behandlar dina personuppgifter med syftet att ge dig tillgång till Anslagstavlan, hantera det dagliga affärsbehovet, för övervakning- och analysändamål, för att erbjuda möjlighet att nyttja EkapAif ABs tjänster och verktyg, för att tillhandahålla kundservice och relevant information från EkapAif AB bestående av bland annat erbjudande om nya Investeringar samt för marknadsföringsändamål. Grunden för EkapAif ABs behandling av dina personuppgifter är för EkapAif ABs berättigade intresse samt för att fullgöra det avtal som Användarvillkoren utgör mellan EkapAif AB och Investeraren, för det fall en Investering fullföljs, det avtal enligt vilket EkapAif AB agerar administrationsagent, för att fullgöra avtal med de Fastighetsbolag som erbjuder Investeringar samt för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Genom att acceptera EkapAif ABs Användarvillkor och därmed Integritetspolicyn godkänner du att EkapAif AB behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Ge Investeraren tillgång till Anslagstavlan samt tillhandahålla kundservice, information om Investerarens konto, administrera Investerarens medlemsstatus i Investerarnätverket, möjliggöra genomförandet av investeringar samt att i övrigt ge tillgång till de verktyg och tjänster som EkapAif AB vid var tid kan komma att erbjuda.
 • Skicka information om de Investeringar som marknadsförs på Anslagstavlan, relevant information om tidigare Investeringar, informera om uppdateringar av Anslagstavlan, Användarvillkor och Integritetspolicyn eller EkapAif ABs tjänster.
 • Att administrera, tillhandahålla, utveckla och säkerställa Anslagstavlans tekniska funktionalitet för att erbjuda dig en säker och effektiv upplevelse av Anslagstavlan och dess tillhörande tjänster.
 • Övervaka att Anslagstavlan inte används i strid mot Användarvillkoren samt för att tillvarata EkapAif ABs eller annans rättighet enligt Användarvillkoren, t.ex. för att förhindra, upptäcka och utreda säkerhetsincidenter, potentiellt förbjudna och eller annars olagliga aktiviteter.
 • Använda cookies eller annan spårningsteknik för att tillhandahålla tjänsterna och/eller arbeta med andra tredje parter såsom annons- eller analysföretag för att tillhandahålla tjänsterna. Se vidare i Användarvillkoren gällande EkapAif ABs användning av cookies.
 • Marknadsföra EkapAif ABs produkter och tjänster eller produkter från av EkapAif AB utvalda samarbetspartners inom fastighetsbranschen samt tillhandahålla information om EkapAif ABs eventuella koncernbolags webbplatser och/eller tjänster, via e-post eller på annat sätt.
 • Föra statistik, utföra marknads- och kundanalyser samt utföra allmän affärs- och metodutveckling.
 • Möjliggöra finansiering eller överlåtelse av hela eller delar av EkapAif AB eller dess verksamhet.
 • Genomföra kontroller mot EU:s sanktionslistor, FN:s sanktionslistor samt PEP-listor m.m., samt uppfylla andra skyldigheter som följer av lagar, förordningar eller interna föreskrifter.
 1. Avsluta vår användning av personuppgifter

Om du inte önskar att motta erbjudanden om Investeringar eller marknadsföring från EkapAif AB kan du kontakta EkapAif AB på info@EkapAif AB.com och invända mot behandlingen. Återkallar du ditt godkännande av hanteringen av personuppgifter, eller utlämnandet av uppgifterna för de ändamål som specificeras i Integritetspolicyn, kan det medföra att EkapAif AB inte kan ge dig tillgång till Anslagstavlan, de tjänster och eller den kundservice som EkapAif AB tillhandahåller enligt denna Integritetspolicy och Användarvillkoren.

 1. Utlämnande av personuppgifter

EkapAif AB säljer inte vidare eller lämnar ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål (utöver vad som anges under punkt 3 ovan) utan ditt uttryckliga samtycke. EkapAif AB lämnar ut dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter och upprätthålla antagna policys. Dina personuppgifter kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

För uppfylla åtaganden enligt Användarvillkoren samt för de syften som anges under punkt 3 ovan kan EkapAif AB komma att dela dina personuppgifter med:

 • Eventuella framtida koncernbolag till EkapAif AB för tillhandahållandet av gemensamt innehåll samt gemensamma tjänster, för att upptäcka och förebygga överträdelser av EkapAif ABs policys, ge vägledning kring koncernbolagens produkter, webbplatser, verktyg eller tjänster samt i enlighet med tillämplig lag.
 • Underleverantörer som EkapAif AB nyttjar för att bedriva verksamheten, inklusive men inte begränsat till, IT-leverantörer, leverantörer av molntjänster, eventuell låneagent som företräder Investeraren i en Investering, betalningsinstitut eller andra företag för hantering av in- och utbetalningar i samband med Investeringar, utskick av lägesuppdateringar kring pågående Investeringar eller andra utskick som sker till Investeraren samt för drift av Anslagstavlan.
 • Tillsynsmyndighet, polismyndighet, annan myndighet eller behörig tredje man, för besvarande av frågor i samband med brottsutredningar eller annan aktivitet som kan medföra ett ansvar för EkapAif AB eller dig. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag kommer EkapAif AB att lämna ut information som är relevant och nödvändig för eventuell utredning, såsom t.ex. namn, personnummer, e-postadress och IP-adress.
 • Information om Investerare till andra investerare/potentiellt annat företag för det fall EkapAif AB ska avyttras till företaget eller fusioneras med sådant företag.

Om dina personuppgifter kommer att användas eller lämnas ut för andra ändamål än vad som anges i Integritetspolicyn så kommer EkapAif AB att informera dig om detta.

 1. Cookies m.m.

När du besöker eller använder Anslagstavlan och eller andra verktyg eller tjänster, såsom t.ex. e-post, kan EkapAif AB och dess leverantörer använda cookies, webb-beacons och liknande teknik för att lagra information i syfte att skapa en snabbare och säkrare upplevelse för dig. För mer information om vilka cookies som EkapAif AB använder se Användarvillkoren.

 1. Åtkomst, granskning samt ändring av personuppgifter

Lösenordet är din nyckel till ditt konto och bör bestå av unika siffror, bokstäver och symboler. Du får inte avslöja ditt lösenord för en utomstående part. Du är ansvarig för all aktivitet som sker via ditt konto och ska omedelbart informera EkapAif AB om Investerarens lösenord av någon anledning har kommit i orätta händer.

Du kan granska och ändra vissa av dina personuppgifter i kontoinställningarna på Anslagstavlan och måste omedelbart uppdatera, alternativ meddela EkapAif ABs kundtjänst om dina personuppgifter ändras eller är felaktiga. EkapAif AB kommer att uppfylla de rättigheter du har enligt lag avseende möjligheten att begära rättelse eller radering av sina personuppgifter.

 1. Överföring av personuppgifter till tredje land

EkapAif AB sparar och behandlar dina personuppgifter på EkapAif ABs servrar i Sverige samt i andra länder i eller utanför EES. EkapAif AB åtar sig att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter när informationen överförs till en plats utanför EES. Du godkänner att dina personuppgifter kan komma att behandlas och överföras till ett land utanför EES-området.

EkapAif AB använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, utifrån den mängd samt känsligheten av de personuppgifter som behandlas, dels för att förhindra obehörig behandling, inklusive men inte begränsat till obehörig åtkomst, tillägnande och användning av, eller förlust, radering eller annan skada av dina personuppgifter. Några ex. på säkerhetsåtgärder som EkapAif AB använder är kryptering samt anonymisering av data, brandväggar samt behörighetskontroller för åtkomst till personuppgifter.

 1. Avslutande av ditt konto och bevarande av personuppgifter

På din begäran kommer EkapAif AB att avsluta ditt konto och så snart det är möjligt radera dina personuppgifter. Radering av uppgifter kommer att ske i enlighet med tillämplig lag. EkapAif AB kan även stänga ner konton som används i strid med Användarvillkoren.

Personuppgifter hänförliga till stängda konton kommer vanligtvis att raderas eller anonymiseras efter att kontot stängts. EkapAif AB kan komma att behålla personuppgifter hänförliga till stängda eller icke aktiva konton i följande situationer:

 • EkapAif AB har ett berättigat affärsintresse och det är inte förbjudet enligt lag.
 • För de fall Investeraren har investerat i en Fastighetsinvestering som inte är återbetald och uppgifterna är nödvändiga för att genomföra återbetalning till Investeraren.
 • För att hantera en tvist och/eller tillse att EkapAif ABs Användarvillkor upprätthålls.
 • Då EkapAif AB är skyldiga enligt lag att behålla personuppgifterna, såsom för efterlevnad av penningtvättslagstiftning.
 • För att vidta andra åtgärder som är tillåtna enligt lag.

Oavsett vilka omständigheter som föreligger avseende dina personuppgifter kommer uppgifterna att hanteras på ett säkert sätt samt endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla något av de syften som anges i Integritetspolicyn.

 1. Dina rättigheter

Du har rätt att erhålla närmare information om vilka personuppgifter EkapAif AB behandlar om dig genom att begära ett registerutdrag. Begäran ska göras skriftligen och ingen ersättning ska lämnas till EkapAif AB. Du har även rätt att begära korrigering eller blockering av personuppgifter som är felaktiga eller att personuppgifter om dig ska raderas. Du har även rätt att begära ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format för att kunna överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att neka till att personuppgifter används för direkt marknadsföring och du kan återkalla ditt godkännande genom att kontakta EkapAif AB på info@EkapAif AB.com.

Om du önskar utöva någon av dessa rättigheter ska du kontakta EkapAif AB på info@EkapAif AB.com och ange ditt fulla namn och den e-postadress som användes vid registreringen. När en uppgift ändras eller raderas kommer du att informeras om att så skett inom en månad. Uppgifter som inte kan raderas kommer att pseudonymiseras.

 1. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller vill veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du kontakta oss på: info@EkapAif AB.com eller EkapAif AB Nordic AB, Box 3627, 103 59 Stockholm. Om du anser att EkapAif ABs behandling av dina personuppgifter inte är korrekt kan du även kontakta tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land. I Sverige är det Datainspektionen och du kan kontakta dem på e-post: datainspektionen@datainspektionen.se.

 

Cookies

Cookies är nödvändiga för att användaren ska kunna använda ekapaif.se (”Anslagstavlan”) och dess funktioner på återkommande basis. EkapAif använder cookies när du besöker sajten. En cookie är en liten informationsfil som placeras i användarens dator. EkapAif använder sig av både sessions-cookies som tas bort när du stänger webbläsaren och vid behov mer långlivade cookies. EkapAif samlar även statistik kring besökare på Anslagstavlan med hjälp av cookies. Informationen som samlas in kan t.ex. vara uppgifter om vilka sidor som har besökts på Anslagstavlan och hur lång tid användaren spenderar på sajten.

EkapAif använder cookies för driften av Anslagstavlan samt de tjänster som tillhandahålls. Cookies kan även komma att användas för att analysera användande av Anslagstavlan och förbättra EkapAif tjänster och verktyg.

Om du vill kan du stänga av cookie-funktionen i din webbläsare. Det gör du genom att gå in i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Det kan dock innebära att du inte kan använda vissa tjänster på Anslagstavlan nu eller i framtiden.

EkapAif använder, eller kan komma att använda, följande cookies när du besöker Anslagstavlan och/eller när du använder någon av Anslagstavlans tjänster:

 • Google Analytics, Facebook och HubSpot används i syfte att registrera och analysera besökares aktivitet på Anslagstavlan. Denna cookie är permanent och sätts av Google, Facebook och HubSpot.
 • Session-cookie sätts automatiskt av Anslagstavlan och behövs för att Anslagstavlan ska fungera. När webbläsaren stängs försvinner denna cookie automatiskt. Informationen lämnas inte ut till någon utomstående.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Om du som besökare eller användare av någon av EkapAifs tjänster inte längre önskar att EkapAif samlar in information om dig genom cookies kan du enkelt ta bort dessa genom att ändra dina webbläsarinställningar. Mer information om användningen av cookies och hur de kan blockeras kan du hitta på eller allaboutcookies.org .

Som användare av Anslagstavlan är du införstådd med och accepterar att tjänsternas funktionalitet, kvalitet och tillgänglighet kan försämras eller hindras om du inte godkänner användningen av cookies. EkapAif ansvarar inte för information som placeras på eller hämtas från din utrustning via någon utomståendes cookies.