Vilka risker innebär en investering?

Risker

Risknivån i investeringar i Målbolagen varierar. Investeraren bör vara medveten om att en investering alltid är förknippad med risker och att hela eller delar av investeringen kan går förlorad. Nedan redogörs för vanliga riskfaktorer som bedöms kunna påverka investeringar i onoterade projektbolag. Riskerna är ej rangordnade och gör ej anspråk på att vara heltäckande. Utöver information som framkommer av målbolaget bör varje investerare göra en allmän omvärldsbedömning och sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för investeringens framtida utveckling.

Utdelningsrisk

Ett vanligt sätt för investerare att få avkastning från en investering är genom utdelning. Det finns dock flera risker som kan påverka ett målbolags verksamhet negativt och det kan inte garanteras att fonden kan prestera ett resultat som möjliggör utdelning i framtiden. Vidare kan det inte heller garanteras att bolagets bolagsstämma beslutar om utdelning.

Aktieägare med betydande inflytande

I det fall målbolaget kontrolleras av en investerare genom röststarka stamaktier finns en risk att ägaren vidtar åtgärder som kan strida mot övriga aktieägares intressen. Exempelvis kan värdet på aktierna komma att påverkas negativt om investerare ser nackdelar med att äga aktier i företag med en stark ägarkoncentration eller för stor spridning av aktieägare.

Utspädningsrisk

Bolagsstämman kan om ett kapitalbehov skulle uppstå i fonden eller målbolaget, besluta om ytterligare nyemissioner varvid bolagets befintliga aktieägares proportionella ägande och röstandel kan komma att minska.

Värdet av aktien vid en andrahandsförsäljning

Bolagets aktier finns normalt sett inte upptagna till handel på någon marknadsplats. De aktieägare som vill sälja sina aktier löper risk att marknadsvärdet på aktierna inte motsvarar anskaffningsvärdet eller uppfattad värdering vid varje given tidpunkt. Det föreligger även en risk att köpare helt saknas.

Kommersiell risk

Intäkter i ett målbolag genereras primärt genom ett positivt driftsnetto, värdeökning eller genom att objektet säljs på marknaden. Det föreligger dock en risk att ett målbolag får en låg eller obefintlig värdeökning eller att naturliga köpare saknas.

Brist på historik

Många målbolag är bildade för att kapitalisera på en ny affärsmodell och har sällan avkastningshistorik som potentiella investerare kan använda sig av för att bedöma bolagets framtida avkastning. Bristen på historik kan innebära att bolagets aktier minskar i värde eller blir värdelösa och investeraren riskerar att inte kunna avyttra sina aktier eller erhålla någon utdelning.

Konkurrensrisk

Då målbolaget verkar på en konkurrensutsatt marknad med många starka aktörer, finns en risk att målbolaget saknar tillräckliga resurser och kompetens för att säkra goda avkastningsmöjligheter.

Finansieringsrisk

Målbolaget är ofta beroende av externa parter för följdinvesteringar. Bolagen är således beroende av banker och/eller kreditinstituts bedömning för att nå kommersiell framgång på marknaden.

Konjunktur- och avyttringsrisk

Då vissa projekt är beroende av värdeökning för att nå upp till uppsatta avkastningsmål, föreligger en risk att svängningar i konjunkturen minskar den generella efterfrågan på marknaden vilket medför att prisnivån på målbolaget kan sjunka eller att antalet möjliga köpare begränsas. Det föreligger dessutom, oberoende av konjunkturen, en risk att Fonden inte hittar köpare till sina målbolag.

Likviditetsrisk

Om ett målbolag inte har tillräcklig likviditet för att uppfylla sina betalningsåtaganden kan det ha en negativ effekt på Fondens löpande drift, finansiella ställning och resultat.

Investeringsrisk

Ett förvärv av ett av våra målbolag kan innehålla förpliktelser, vilket kan innebära åtaganden som kan medföra negativ inverkan på Fondens finansiella ställning som varit okända vid förvärvstillfället.