Vanliga frågor

Frågor som rör de tekniska bitarna av hemsidan

Hur registrerar jag mig?

Du trycker på "registrera" längst upp i menyn till höger. Du kan även klicka här.


Jag har glömt mitt användarnamn eller lösenord

Har du glömt dina uppgifter kan du enkelt återställa inloggningsinformationen här.


Jag kan inte se innehåll jag vill komma åt

Informationssäkerheten är ytterst viktig för oss och du måste därför vara registrerad samt inloggad för att kunna ta del av informationen på hemsidan. Du registrerar dig enkelt här.


För dig som investerare

Är Ekap AIF AB tillståndspliktigt?

Ekapaif AB är registrerat hos Finansinspektionen såsom en s.k. registrerad AIF-förvaltare av alternativa investeringsfonder, enligt 2 kap. 3 § - lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.


Betalar jag någon förvaltningsavgift?

Nej, investeraren betalar ingen löpande eller årlig förvaltningsavgift då det handlar om en aktieinvestering. Däremot belastas fondbolagen typiskt sett med kostnader hänförliga till förvaltning.


Bör jag rådgöra med någon innan jag investerar?

Investeraren gör sin egen bedömning men rekommenderas vid osäkerhet att samråda med expertis, såsom exempelvis advokat, revisor, skatterådgivare, finansiell rådgivare och investeringsrådgivare, innan investeringsbeslut fattas.


EkapAifs styrelserepresentant i ett målbolag – får jag ersättning då?

Sedan tidigare så ersätts aldrig någon av våra ledamöter av oss och när ersättning är aktuell så är det bolaget ifråga som beslutar om ersättning. Ofta blir det ersättning en bit in i uppkapitaliseringen, Fram till dess är det ägare i bolaget som investerat direkt eller indirekt i bolaget som ställer upp och bevakar sina intressen.


Finns det något minimibelopp för min investering?

Nej, vi ser dock helst att investerarna investerar 100 000 kr eller mer i aktuell fond.


Har jag möjlighet att direktinvestera i ett målbolag?

Från tid till annan så erbjuds investerarna att investera direkt i målbolaget. Oftast sammanträffar detta med att fonden ur ett riskperspektiv inte vill exponera mer kapital i bolaget vid en och samma emission.


Hur får jag pengar då ett målbolag gör en exit?

Pengar som kommer fonden till del ska skyndsamt delas ut till ägarna. I praktiken kommer detta ske vid en ordinarie årsstämma.


Hur följer jag min investering?

Fonden bjuder in till 2 telefonkonferenser per år med syfte att förmedla status på fondens målbolag. Därutöver erbjuds målbolagen att 2 gånger per år uppdatera investerarna om bolagets utveckling. Utöver detta träffas investerarna i Ekap AIF ABs lokaler en gång per år under lättare former. Året avslutas med att Fondens styrelse ger rekommendationer om en eventuell nedskrivning eller ej av fondens värde, bifogas gör en AIFM rapport. Bokslut med årsberättelse distribueras i samband med årsstämman. Respektive VD i målbolaget förväntas att meddela om förändringar i bolaget, via "Mina sidor" som du når när du är inloggad.


Hur förvarar jag mina aktier?

Fondens aktier förvaras på Nordiska Värdepappers Registret. Inga aktiebrev är utfärdade. Utskrift av aktieboken skickas till dig en gång per år eller när det påtalas.


Hur gallrar Ekap AIF AB fram Målbolagen?

Sedan start har vi gallrat bolag genom att coacha entreprenören i att sammanställa sitt investerings-PM. Under denna tiden (14 kalenderdagar) får vi en rätt så bra uppfattning om dess marknad, risker, entreprenörens förmåga att verkställa sin affärsmöjlighet. Tillsammans kontrollerar vi med vårt nätverk om det finns uppfattningar om teknik och entreprenör/coreteam.


Hur gör man för att sälja sina aktier?

Investeraren kan, med reservation för vad som anges i bolagsordning fritt överlåta aktierna till tredje part. Det bör dock noteras att aktierna inte är noterade eller listade på andrahandsmarknad vilket medför att aktien saknar eller har en begränsad likviditet. Investeraren kan inte räkna med att kunna gå ur investeringen eller erhålla avkastning snabbare eller på annat sätt än vad som anges i den specifika investeringsbeskrivningen. Observera att Ekap AIF AB inte är någon mellanhand, börs, lista eller reglerad marknadsplats för försäljning eller förmedling av aktier.


Hur kommer exit i målbolagen att göras?

I varje investering bedömer vi hur sannolikt det är att bolaget kan attrahera en A-runda i kapitalinhämtning. När detta närmar sig finns det ett naturligt sammanhang för att notera bolaget eller att sälja bolaget till en industriell aktör.


Hur stor är risken/möjligheten i investeringsportföljerna?

Med anledning av hur man ska förhålla sig till nivån av risk/möjlighet, så gör inte vi bedömningar av specifika sannolikheter för ingående bolags, eller fonders, utveckling. Risk/möjlighetsbedömningar är ju också en funktion av den enskilde investerarens personliga kunskap, bedömningar och förutsättningar. Det kan leda till andra slutsatser, och därför måste varje investerare göra sin egen analys av ett visst önskat utfall. Vad vi tillför är vår kunskap som gett bra resultat i form av exit och flera mycket intressanta bolag som är i processen för börsintroduktion och A-rundor.


Vad händer om kapitalbehov skulle uppstå i ett målbolag?

Med stor sannolikhet kommer det uppstå ytterligare kapitalbehov i våra målbolag. Fonden är stängd och kommer inte att kunna försvara sin andel i Målbolaget. Målbolagets kapitalbehov kan därför komma att täckas av ny Fond och eller andra ägare i Målbolaget eller nya investerare.


Vad händer om kapitalbehov skulle uppstå i Fonden?

Fonden har vid sitt bildande tagit in kapital som ska täcka 3 års förvaltningskostnader. Om fonden efter 3 år behöver ta in mer kapital för drift, ska det genomföras en kontant nyemission till ett aktiepris om 50 kr per aktie, oavsett om detta värde speglar ett marknadsvärde, eller ej.


Vad har jag för inflytande över investeringen och målbolaget?

Investerarnas direkta inflytande i målbolaget är begränsat eller inget alls. Investerarens indirekta inflytande i målbolaget utövas av EkapAif och i synnerhet via det investerings- och aktieägaravtal som tecknas med målbolaget.


Vad investerar jag i?

Du investerar i en av Ekap AIF ABs fonder som i sin tur investerar i privat onoterat aktiebolag med inriktning på IT. Din investering ger dig således äganderätt i en av Ekap AIF ABs fonder som också är ett privat onoterat aktiebolag.


Vad menar ni med 'It´s a numbers game'?

Vår fondstrategi innebär att vi i varje "batch" av målbolag ska attrahera 20 unika målbolag. Dessa kommer att inrymmas i 7-8 fonder. Denna numerär har vi som riktlinje för att vi ska hitta tillräckligt många "vinnare" som i sin tur ger mer än vad vi tillsammans investerat.


Vem är vår ledamot i målbolaget?

Ofta är det någon av investerarna i våra fonder som är ledamot i målbolaget. Intresserad? Låt oss veta.


Vem driver Ekap AIF AB?

Huvudägaren i EkapAif är Peter Wendel tillika VD.


Vem får gå på era investerarutbildningar?

Våra utbildningar kan alla som är registrerade anmäla sig till.


Vilka multiplar räknar ni med i investeringsportföljerna?

Vad marknaden anser är lämpliga avkastningskrav för investeringar in denna fas finns det mycket skrivet om. Det slutar dock alltid med att varje investerare måste göra sin egen bedömning av ett visst önskat utfall. Vi tillför vår kunskap att komponera investeringsportföljer för att öka sannolikheten för ett bra utfall, och minska dess risk. Det har visat sig framgångsrikt i de resultat vi uppnått så här långt, både avseende exit och ett antal spännande bolag på väg mot A-rundor och börsintroduktion.


Vilka risker medför en investering?

Risknivån i olika Fonder varierar. Investeraren bör vara medveten om att en investering alltid är förknippad med risker och att hela eller delar av investeringen kan går förlorad. Investeraren bör även vara medveten om att vissa investeringar är förknippade med osedvanligt hög risk, inklusive men ej begränsat till finansiell risk, likviditetsrisk samt avyttringsrisk. Målbolaget kan sakna betydande finansiella resurser vilket kan medföra en ytterligare risk.


Vilken investeringshorisont bör jag ha?

Din investeringshorisont bör sammanfalla med den tidshorisont som det tar för fondens investeringar (Målbolag) att attrahera en A-runda. Detta kan variera även om Ekap AIF AB antar att det i varje Målbolag tar runt 3 år.


Vilket investeringsobjekt skulle Ekap AIF AB rekommendera?

Ekap AIF AB komponerar blandningen av fondens målbolag. När fonden är komponerad, så finns det ingen möjlighet att påverka detta beslut. Ekap AIF AB lämnar inga rekommendationer, råd eller garantier avseende investering i några fonder. Det är alltid upp till investeraren att göra sin egen bedömning av respektive investering.


För dig som entreprenör

Hur förväntas jag/vi kommunicera med EkapAif’s investerare?

Via 1-2 årliga presentationer och däremellan via uppdateringar via vår kommunikationsplattform, samt via några mindre formella aktiviteter under året.


Hur mycket kapital är EkapAif beredda att investera i mitt bolag?

Det går inte att besvara utan en djupare analys, men vi kan gå in i flera steg och kan då investera successivt i de olika faserna.


Hur sker bolagsvärderingen?

Det finns inget givet svar. Det sker genom en process där vi tittar på bolaget ur flera synvinklar och enas tillsammans med entreprenören till vilket värde vi går in.


Hur sker en första kontakt med er, och vad händer sen?

Först och främst, skicka oss en intresseanmälan via ekapaif.se. Därefter återkommer vi om ett eventuellt kortare telefonmöte, varefter vi föreslår ett eventuellt möte. Där får du under någon timme min presentera dig, ditt team och affärsidén och svara på frågor.


Hur stor ägarandel förväntar ni er i mitt bolag?

Vi brukar ligga mellan 10-20%.


Kommer EkapAif att vilja sitta i min styrelse?

Ja, det är en förutsättning.


På vilket sätt samarbetar vi efter att vi fått vår investering?

Via aktivt styrelsearbete och utöver det situationsanpassat samarbete, främst inom finansierings/kapitalanskaffningsområdet. Vi lever nära våra investeringar.


Som entreprenör, hur lång tid tar er process fram till investering?

Räkna med att det tar från 1 månad, vilket naturligtvis avgörs av hur bra förberett investeringsmaterialet är.


Vilken tidshorisont har EkapAif på sin investering?

Vi bedömer att vi är med under ca 3 år.


Vilken typ av dokumentation måste jag ha för att diskutera en eventuell investering från er?

En affärsplan är bra, men det kan finnas lägen då den inte är komplett. Vi har en ”steg för steg”-modell där vi tillsammans hjälper dig att få den nödvändiga dokumentationen på plats.