Kategorier
Uncategorized

Hoodin sammanfattar marknadsläget första halvåret 2020

FRE, JUN 26, 2020 13:24 CET

Hoodin lämnar en överblick avseende sälj- och markandssituationen för första halvåret 2020 avseende arbetet med direktkunder och partners.

Sälj- och marknadsläget 

Per dagens datum, den 26:e juni 2020 har Hoodin 341 öppna leads inom Medtech och Pharma.

Dessa leads är ackumulerat antal kontakter där dialog är påbörjad och företaget har visat ett intresse för att testa Hoodin, bokat tid för att testa, testning pågår eller har beslutat för att använda sig av Hoodin.

Av de 341 öppna leadsen är:
30 st potentiella partner
311 st potentiella direktkunder
Utöver de 341 öppna leadsen har Hoodin prospekterat och kontaktat ytterligare 412 företag under våren.

Direktkunder 

Hoodin för dialog med direktkunder av två skäl. Dels för att värva kunden som licenstagare, dels för att förmedla leads till existerande partners. Då MDR2020 flyttades fram beslutade Hoodin att lägga större fokus på försäljning gentemot direktkunder.

Av alla leads till direktkunder är 48 stycken bokade för konvertering, dvs övergång från testlicens till kommersiell licens, medan resterande anger skäl kopplade till COVID-19 samt i vissa fall en annalkande sommarsemester, bett om att få starta processen med test och konfiguration efter sommaren.

Avseende tidpunkt för konvertering så är den avhängig ett bokat tillfälle där kunden genomför en obligatorisk workshop med Hoodin för implementation av plattformen. Implementation kan ske i direkt anslutning till en testperiod eller vid ett senare tillfälle då kunden avsatt tid för det team som skall använda tjänsten.

Som nämns ovan så påverkar COVID-19 de flesta, även företag inom Medtech och Pharma.
Estimerad genomsnittlig ledtid från skapade leads till avslut är just nu  ca 3 månader längre än normalt, dvs 4-5 månader.  När COVID-19 läget stabiliseras bör ledtiden återgå till det mer normala. Vi har sedan slutet av maj noterat att det nu förefaller mer stabiliserat i de flesta europeiska länder och under samma period har vi även noterat att inkommande leads via Hoodins hemsida ökat.

Partners 

Vid sidan av de två nya strategiska partners som redovisades nyligen, Clinius (Finland) och CIMI (Japan), så finns det just nu pågående dialog med ytterligare 28 partners. Dessa är av varierande storlek, från mindre bolag om ca 10 anställda till stora bolag med +500 anställda. Anledningen till att det tar tid att värva en partner beror ofta på att en partner behöver testa och validera den tekniska plattformen enligt branschens standards. Med COVID-19 som ett extra lager över detta, har vi noterat att ledtiden växt med några månader per dialog med potentiella partnerföretag.

Övrigt 

Public sector och andra industrilösningars öppna leads är inte redovisade i siffrorna ovan då den försäljningen i mycket stor utsträckning drivs av partners.

”Vi sammanfattar våren som mer utmanande än normalt då det varit något tuffare att nå potentiella kunder och framför allt få dem att fatta beslut i närtid. Utfallet från vårt arbete under våren har gett ett visst direkt resultat, men framför allt har vi byggt upp en bra pipe för andra halvan av året. Hela teamet har lagt ett oerhört stort fokus på att starta onboarding för nya direktkunder, samtidigt som vi arbetat upp relationer med flertalet väl utvalda potentiella partners. Resan med dessa partners har kommit olika långt. Samtidigt ser vi ser att intresset för att komma igång med tjänster relaterade till MDR redan börjat komma tillbaka, och därmed ett förbättrat läge än vad vi antog tidigare i våras.” Marcus Emne, VD Hoodin. 

Detta är information som Hoodin AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering den 26:e juni 2020. 


 

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

Om Hoodins affärsmodell – Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr. 
 

Om Hoodins partnerprogram – Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt. 

 Om oss

Hoodins affärsidé är att förse professionella användare med ett marknadsledande system för bevakning och hantering av digitalt innehåll. Affärsidén innefattar att erbjuda speciellt anpassade lösningar till företag inom utvalda branscher. För varje bransch finns anpassade varianter av Hoodins lösning där varje kund startar med en eller flera sådana produkter.